Cash flow van een bedrijf berekenen - Balanslezen (2024)

Cash flow van een bedrijf berekenen - Balanslezen (1)Cash flow of kasstroom is een vaak gebruikt maar ook vaak verkeerd begrepen begrip. Je hoort wel eens zeggen dat een goede kasstroom belangrijk is voor een gezond bedrijf. Dat is zeker waar. Maar de cash flow berekenen is nog een ander paar mouwen. Hoe begin je daar aan? Er bestaat gelukkig een heel eenvoudige berekening. Daarmee kun je in een handomdraai zien of het bedrijf een goede dan wel slechte kasstroom heeft. Maar wie eenvoud zegt zegt ook beperking. Altijd betrouwbaar is de methode niet. Daarom is het slim om een paar correcties op de kasstroom toe te passen.

Overzicht inhoud tonen

Wat is cash flow?

Een eenvoudige vraag, maar het antwoord erop ligt veel minder voor de hand. Over ‘cash flow’ en de implicaties ervan zijn dan ook hele boeken vol geschreven.

Cash flow is voor een bedrijf veel belangrijker dan winst. Wie weinig van balanslezen kent staart zich vaak blind op die winst. Het bedrijf maakt winst? Goed zo! Oei, het maakt verlies…slecht bedrijf? Maar zo eenvoudig is het niet. Een bedrijf dat winst maakt kan morgen failliet gaan wanneer het geen goede kasstroom heeft.

Betekenis

De cash flow of ‘geldstroom’ kan je het best begrijpen als het verschil tussen het geld dat in het bedrijf binnenkomt en het geld dat er weer buiten gaat.

Dat is nog iets anders dan winst. Winst is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van het bedrijf. Cash flow is het verschil tussen wat het bedrijf ontvangt en wat het uitgeeft. Niet elke kost is daarom ook een echte uitgave van geld en dus een daling van de ‘geldstroom’.

Belang van cash flow

Zonder een goede cash flow kan een bedrijf zijn verplichtingen niet eeuwig blijven nakomen. No way. Zo heeft het bijvoorbeeld een goede kasstroom nodig om leningen bij banken terug te betalen.

De cash flow is dan ook de basis van de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf. Geen goede cash flow betekent voor een bedrijf haast zeker problemen wanneer die toestand maar lang genoeg aanhoudt.

Cash flow van een bedrijf berekenen - Balanslezen (2)

Hoe bereken je de cash flow?

De cash flow berekenen is helemaal niet zo moeilijk als je denkt.

Formule

Je kunt de cash flow berekenen met een eenvoudige formule. Daarbij vertrek je van de netto winst na belastingen en telt er de afschrijvingen bij op. Alles wat je nodig hebt vind je terug in de resultatenrekening (winst- en verliesrekening) van het bedrijf:

Cash flow = netto winst na belasting + afschrijvingen

Dit is de meest gebruikte formule voor het berekenen van de cash flow, omdat ze zo eenvoudig is. Ook zonder doctoraat in hogere wiskunde krijg je zo snel en makkelijk zicht op de kasstroom.

Positief of negatief

Het spreekt vanzelf dat een gezond bedrijf een positieve cash flow nodig heeft. Alleen dan is de instroom van geld groter dan de uitstroom. Denk even na. Als er meer geld uit je bedrijf vloeit dan er binnen komt, waar ben je dan in godsnaam mee bezig?

Maar het is ook mogelijk dat de cash flow negatief is. Men spreekt dan ook wel eens van ‘cash drain’. Cash drain is niets minder dan een negatieve cash flow. Een toestand die op termijn echt niet lang houdbaar is. Het geld stroomt meer uit dan in het bedrijf. ‘Drain’ is Engels voor ‘afvoer’ of ‘afvoerbuis’. Het geld is nog maar pas in het bedrijf of het stroomt alweer door de afvoerbuis weg.

Correcties op de cash flow aanbrengen

Natuurlijk, eenvoud betekent ook al meteen dat de formule hierboven niet perfect is. Hoewel het een goede eerste indruk geeft van de cash flow is de formule zeker niet compleet. Voor beginners of onervaren ‘balanslezers’ is het echter niet nodig om hier te ver in te gaan.

Je kunt in eerste instantie perfect een tijdje aan de slag met de simpele methode van netto-winst + afschrijvingen.

Wel is het verstandig om de cash flow toch een beetje te ‘corrigeren’. Zeker wanneer je wilt nagaan of het bedrijf wel genoeg terugbetalingscapaciteit heeft om bijvoorbeeld een nieuwe lening bij de bank te vragen.

Je berekent de cash flow door uit te gaan van de netto-winst na belasting. Maar voor die netto-winst er kwam heeft het bedrijf misschien wel uitzonderlijke opbrengsten en kosten gehad in het voorbije boekjaar.

Uitzonderlijke (niet-recurrente) opbrengsten

Denk bij een uitzonderlijke opbrengst bijvoorbeeld aan de eenmalige verkoop van een winkelruimte of gebouw. Hierdoor krikt het bedrijf zijn winst voor dat jaar wel op, wat een mooiere netto-winst geeft. Maar volgend jaar kan men natuurlijk niet nog eens hetzelfde pand verkopen om weer een positieve winst te hebben. Het is dus verstandig om de uitzonderljike opbrengsten van de cash flow af te trekken.

Tot 2017 vond je op Belgische balansen de benaming ‘uitzonderlijke opbrengsten’ terug, maar intussen is de naam gewijzigd in ‘niet-recurrente opbrengsten’.

Uitzonderlijke (niet-recurrente) kosten

Het omgekeerde geldt voor uitzonderlijke (niet-recurrente) kosten. Dit zijn kosten die het bedrijf dit jaar had maar die zich volgend jaar niet meer zullen voordoen. Denk maar aan ontslagpremies van werknemers, of een lekkend dak dat 20.000 euro aan herstelling heeft gekost. Een flinke streep door de winst van het jaar, maar het gaat om iets eenmaligs. Volgend jaar is dit probleem van de baan. De uitzonderlijke kosten kan je dus maar beter terug bij de cash flow optellen. Dat geeft een juister beeld van het bedrijf.

Financiële kosten

De rubriek ‘financiële kosten’ bevat o.a. de intresten van lopende kredieten. Deze kan je best terug bij de cash flow tellen.

Andere cash flow bronnen

In sommige gevallen weet je helemaal zeker dat het bedrijf een betere kasstroom zal hebben in de toekomst.

Een paar voorbeelden:

 • Een bedrijf huurt nu een winkelruimte waarin ze haar producten verkoopt. Maar door de aankoop van een onroerend goed wordt het eigenaar van zijn eigen pand. Het bedrijf hoeft voortaan dan ook niet langer huur te betalen. Deze huur (maar die in de toekomst wegvalt) werd echter nu wel verrekend in het netto resultaat en in de winst of verlies van het boekjaar. Je kan die jaarlijkse huur dus beter terug bij de cash flow tellen.
 • Een onderneming koopt een pand dat ze deels zelf zal gaan gebruiken, maar dat ook een paar appartementen heeft om te gaan verhuren. De toekomstige huurinkomsten zullen een positieve impact op de cash flow van het bedrijf hebben. Je kunt ze dus best alvast bij de cash flow tellen. Houd er wel rekening mee dat de meeste banken toekomstige huuropbrengst niet voor de volle 100% in rekening brengen. Vaak telt men eerder iets van een 80%.

Hoe bereken je de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf?

Is een bedrijf in staat om de gevraagde lening terug te betalen? Als je de cash flow berekent kan je ook de terugbetalingscapaciteit weten:

Berekening

Inkomsten

 • cashflow (netto-winst + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen)
 • + financiële kosten
 • + uitzonderlijke (niet-recurrente) kosten
 • – uitzonderlijke (niet-recurrente) opbrengsten
 • + eventuele andere cash flow bronnen

= totale beschikbare middelen

Lasten

 • Nieuwe kredietlasten op jaarbasis (kapitaal en rente)
 • + bestaande kredietlasten op jaarbasis (kapitaal en rente)

= totale lasten

Een bedrijf heeft genoeg terugbetalingscapaciteit als het verschil tussen de totale beschikbare middelen en de lasten minstens 0 EUR bedraagt. De inkomsten dekken dan precies de lasten.

Natuurlijk is het nog beter wanneer het overschot positief is of fors boven nul ligt. Is het verschil negatief, dan zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten en is er geen terugbetalingscapaciteit om bijvoorbeeld nog een bijkomende lening aan te gaan.

Verklaring

Dat een verschil van 0 EUR genoeg is kan eerst wat vreemd aandoen. Hoe kan dit? Want als je voor jezelf een lening wil aangaan in de bank zal je toch minstens pakweg 1000 of 1500 EUR moeten overhouden. Je moet immers ook nog je andere maandelijkse lasten kunnen betalen. Denk maar aan gas, elektriciteit, internet, TV of benzine. Maar voor een bedrijf is dit niet nodig. Voor je aan de netto-winst komt waarop je je baseert om de cash flow te berekenen zijn alle kosten van het bedrijf immers al verrekend in dat resultaat. Er hoeft na de netto winst dus niets meer van die winst betaald te worden!

Nog meer over cash flow

Helaas gaat het ook na alle correcties en finetunen van de cash flow in werkelijkheid nog veel verder dan dat. Bij de kasstroom komt nog veel meer kijken dan een heldere formule met daarop een aantal correcties.

Zo dekt het begrip ‘cash flow’ heel wat verschillende ladingen. Er is niet zoiets als dé cash flow. In de financiële wereld spreekt men bijvoorbeeld ook nog over de vrije cashflow (‘free cash flow’) en de operationele cashflow (‘operational cash flow’).

Soms stoot je zelfs op balansen waarbij de cash flow na toepassing van bovenstaande formule en correcties heel positief is, maar waarbij fijnere en preciezere berekeningen iets heel anders lieten zien. De kasstroom blijkt plots niet langer positief, maar zelfs heel negatief!

Als beginnend balanslezer weet je nu echter al heel veel om de cash flow in haast alle gevallen juist te kunnen inschatten. Wanneer je de informatie in dit artikel onder de knie hebt en vlot kunt toepassen krijg je later nog kansen genoeg om het begrip ‘cash flow’ nog verder uit te diepen.

Vond je dit artikel nuttig of heb je vragen? Laat het ons dan zeker weten!

Misschien vind je dit ook interessant:

Afschrijvingen en alles wat je erover moet wetenBrutomarge of toegevoegde waarde, wat moet je er mee?

As an expert in financial analysis and cash flow management, I've spent years delving into the intricacies of corporate finance. My hands-on experience in evaluating and advising businesses on their financial health has given me a deep understanding of concepts like cash flow, its importance, and the nuances involved in its calculation.

Now, let's break down the key concepts discussed in the article:

1. Cash Flow (Kasstroom):

 • Definition: Cash flow, or 'kasstroom' in Dutch, is the difference between the money coming into a business and the money going out. It's crucial for a company's financial health as it reflects its ability to meet obligations.
 • Importance: Cash flow is more critical than profit. A profitable company can face financial troubles without a healthy cash flow. It is the basis for a company's repayment capacity.

2. Calculation of Cash Flow:

 • Formula: Cash Flow = Net Profit After Tax + Depreciation. This simple formula provides a quick overview of the cash flow, allowing for a rapid assessment of a company's financial situation.
 • Positive or Negative Cash Flow: A positive cash flow is essential for a healthy company, indicating that more money is coming in than going out. Conversely, negative cash flow, or 'cash drain,' is unsustainable in the long run.

3. Adjustments to Cash Flow:

 • Uitzonderlijke Opbrengsten (Exceptional Revenues): Adjustments are necessary to account for exceptional revenues, such as one-time sales of assets. These should be deducted from the cash flow to provide a more accurate picture.
 • Uitzonderlijke Kosten (Exceptional Costs): On the other hand, exceptional costs, like one-time expenses, should be added back to the cash flow for a more precise evaluation.
 • Financial Costs: Including financial costs, like loan interests, in the cash flow calculation is essential for accuracy.

4. Other Cash Flow Sources:

 • Future Income Sources: Anticipating future changes, such as owning a property instead of paying rent, should be factored into the cash flow. This might involve considering future rental income or reduced expenses.
 • Backward Adjustment for Future Income: Recognizing that future income may not be fully accounted for, as in the case of rental income, requires a nuanced approach. Banks might only consider a portion of the future income, typically around 80%.

5. Assessing Repayment Capacity:

 • Calculation: Assessing a company's ability to repay a loan involves considering the total available resources (cash flow, financial costs, etc.) and subtracting the total obligations (new and existing credit obligations).
 • Positive or Negative Outcome: A positive difference indicates the company has repayment capacity, while a negative difference suggests financial strain.

6. Further Nuances in Cash Flow:

 • Free Cash Flow and Operational Cash Flow: Beyond the basic formula, there are variations like 'free cash flow' and 'operational cash flow,' each with its specific considerations.
 • Potential Discrepancies: Even with adjustments, complexities in cash flow analysis may arise. In some cases, more detailed calculations might reveal discrepancies that challenge initial assessments.

Understanding these concepts provides a solid foundation for evaluating a company's financial health. Whether you are a beginner or an experienced analyst, continuous learning and practical application are key to mastering the complexities of cash flow analysis. If you found this information valuable or have questions, feel free to reach out!

Cash flow van een bedrijf berekenen - Balanslezen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 6259

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.